معمای دهقان و گوسفندان

the crux of the farmer and sheep معمای دهقان و گوسفندان

معما:

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد …

نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت

و با ۳ سه گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت …

او چند گوسفند به شهر برده بود؟

 

جواب معمای دهقان و گوسفندان

او ۳۱ سی و یک گوسفند به شهر برده بود …

۱- نصف به اضافه نیم گوسفند رو به نفر اول می دهد …

اگر سی و یک گوسفند داشته باشیم یعنی شانزده گوسفند فروختیم می مونه پانزده تای بقیه …

۲- نصف به اضافه نیم گوسفند رو هم نفر دوم می خره ، یعنی هفت و نیم به اضافه نیم ، میشه هشت تا که نفر دوم می بره …

۳- نصف به اضافه نیم گوسفند دیگه هم به نفر سوم می دهد که از هفت تای باقیمانده کم می شه …

یعنی چهار تا ، در نهایت می مونه سه گوسفند …

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه