چند چیستان با جواب

 • A few riddles with answers چند چیستان با جواب۱- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

  ۲ – عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

  بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

  ۳- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

  ۴- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟

  ۵- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

  ۶ – آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

  گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

  ۷- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

  ۸- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟

  ۹- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟

  ۱۰- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

  ۱۱- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟

  ۱۲- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

  ۱۳- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

  ۱۴- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  پاسخها

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ۱- خدا

  ۲- آسمان و خورشید و ماه

  ۳- آسمان پرستاره

  ۴- نور

  ۵- هوا

  ۶- ابر

  ۷- باد

  ۸- باران

  ۹- خاک

  ۱۰- آب جوی و رود

  ۱۱- یخ

  ۱۲- چشمها

  ۱۳- سیاهی چشم

  ۱۴- دندانها و زبان

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه