نوشته‌هایی با برچسب "سخنان زیبا از ابوعلی سینا"

سخنان آموزنده و زیبا از ابوعلی سینا سخنان آموزنده و زیبا از ابوعلی سینا

سخنان آموزندهو زیبا از ابوعلی سینا. اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. تجربه بالاتر از علم است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. چیزی که دانش می آراید راستی است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. کسی که به تمرینهای بدنی میپ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه